Men U23 56kg
1. Mirco Scarantino (Italy) – 258 kg (116+ 142)
2. Oleg Musokhranov (Russia) – 256 kg (115 + 141)
3. Dmytro Voronovskyi (Ukraine) – 235 kg (104 + 131)