Results Women Junior +90 kg

1. Magdalena Karolak (Poland) – 239 kg (103 + 136)
2. Arpine Dalalyan (Armenia) – 232 kg (95 + 137)
3. Melike Gunal (Turkey) – 226 kg (99 + 127)